INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: BIRCH SP. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5252387277, KRS: 0000275679.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie w zakresie w jakim wyrażają Państwo zgodę na przedstawienie informacji marketingowej. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, numeru kontaktowego, kraju pochodzenia oraz PESEL są warunkiem zawarcia umowy.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi hotelowej oraz w celu przedstawienia oferty marketingowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu – przedstawienie oferty marketingowej)


Dane osobowe są przetwarzane na czas: usługi oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych są: przedsiębiorca/dział kadr/dział marketingu/członkowie zarządu spółki/podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, którym dane zostały powierzone w celu zrealizowania usługi, tj. poczta, podmioty prowadzące księgowość, kancelaria prawnicza.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, która przekazuje dane ma prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. W razie skorzystania z powyżej wskazanego prawa proszę o przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres administratora
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Wykonanie oraz obsługa techniczna Nanei

Informacja o przetwarzaniu danych

Prosimy o zapoznianie się z polityką przetwarzania danych dostępną pod adresem: Informacje o przetwarzaniu danych.